Cơ cấu tổ chức

              LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
 
C Huong
BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẢNG NAM
Thông tin liên hệ
Cơ quan: 0235.3555.189
Di động: 0911.380.189
Email: huongttvhqnam@gmail.com
 
A Chi
  ÔNG PHAN THANH TUẤN - PHÓ GIÁM ĐỐC
Thông tin liên hệ
Cơ quan: 0235.3888.668
Di động: 0988.327.630
 Email: thanhtuannsvh@gmail.com
 

1. Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và Bản tin. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhân sự, tài sản được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm, được quyết định mọi chế độ làm việc của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, được quyền chủ động sử dụng ngân sách và tài sản được Nhà nước cấp để thực hiện kế hoạch công tác do Sở giao theo đúng quy định. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc giao phụ trách một số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công; chủ động tổ chức điều hành mọi công việc trong phần việc được Giám đốc phân công và báo cáo, đề xuất kịp thời với Giám đốc mọi vấn đề. Khi Giám đốc vắng mặt thì 01 trong các Phó Giám đốc được Giám đốc giao quyền bằng văn bản để quyết định các vấn đề của Trung tâm; Phó Giám đốc không được giao quyền lại các nội dung đã được Giám đốc giao quyền và nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Phó Giám đốc.

c) Trưởng phòng và Phó trưởng phòng chuyên môn do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc.

- Trưởng Phòng: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Phó Trưởng Phòng: Giúp Trưởng phòng điều hành hoạt động và trực tiếp phụ trách một số nội dung do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc và pháp luật về nội dung được phân công.

d) Các viên chức, nhân viên phụ trách chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung công tác và trách nhiệm được phân công.

2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Trung tâm có 04 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm; số lượng các Phó trưởng phòng không quá 02 (hai) người. Các phòng có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm và hướng dẫn hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Phòng Hành chính - Tổng hợp là có nhiệm vụ tham mưu xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hoạt động của Trung tâm; tham mưu công tác kế hoạch tài chính, kế toán; quản lý tài sản, cơ sở vật chất; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm; thực hiện công tác quản trị 2 hành chính; tham gia phối hợp các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, cụ thể:
1. Phối hợp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm và định hướng phát triển của Trung tâm. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch khi được phê duyệt. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và lịch công tác hàng tuần của Trung tâm; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra;
2. Đề xuất, tham mưu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Trung tâm. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan về công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác tổng hợp; công tác cải cách hành chính; công tác hành chính, quản trị; công tác lễ tân, khánh tiết; công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa;
 3. Theo dõi việc triển khai thực hiện các nội quy, quy chế, làm đầu mối tổng hợp các ý kiến kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bổ sung, sửa đổi để phù hợp với thực tế;
 4. Thực hiện công tác tài chính, kế toán và chấp hành đúng quy định tại các Luật: Ngân sách nhà nước; Kế toán; Quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, thuế doanh nghiệp và các văn bản quy định dưới Luật có liên quan. Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, báo cáo và các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định;
5. Quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất; các tài sản, trang thiết bị hoạt động; phương tiện làm việc của Trung tâm;
6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định;
7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật;

b) Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch công tác; định mức hoạt động văn hóa nghệ thuật và các nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;
2. Hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ và hoạt động Trung tâm Văn hóa xã, phường, thị trấn cho những người làm công tác văn hóa, thông tin cơ sở. Hướng dẫn, xây dựng, phát triển và duy trì có hiệu quả hoạt động sinh hoạt các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm sở thích...; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa; các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, sự kiện chính trị xã hội của tỉnh.
3. Nghiên cứu nhu cầu, tổ chức và tham gia các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống; xây dựng, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật; thực hiện các mô hình hoạt động mẫu, biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa;
 4. Sưu tầm, bảo tồn, phát huy và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các hoạt động văn hóa truyền thống;
5. Tổ chức sáng tác, dàn dựng, biểu diễn và tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật.

c) Phòng Cổ dộng trực quan, Triễn lãm và Dịch vụ :

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

1. Biên tập, dàn dựng và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh thông qua các hình thức sân khấu hóa, phát thanh lưu động.
2. Quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ các hoạt động tuyên truyền lưu động ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền viên.
3. Thiết kế nội dung, phương án và tổ chức thực hiện trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm ... nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước;
4. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.
5. Tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí; thực hiện xã hội hóa và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật;
6. Trực tiếp vận hành, bảo quản toàn bộ trang thiết bị, hệ thống thông tin; âm thanh, ánh sáng; sân khấu, phông màn sao; thiết bị điện, điện lạnh, điện tử phục vụ hoạt động của Trung tâm; theo dõi chỉ tiêu định mức điện của đơn vị và các đối tác; tham mưu, đề xuất việc nâng cấp, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho cơ quan; nghiên cứu đề xuất các phương án quy hoạch dự án và tham gia thẩm định, giám sát nghiệm thu các công trình nâng cấp cải tạo, các dự án về kỹ thuật của Trung tâm.
đ) Phòng Tuyên truyền và Chiếu  phim: 
Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực:
1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch công tác; định mức hoạt động bản tin, chuyên mục truyền hình, cổng thông tin điện tử, chiếu phim... và các nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;
2. Tổ chức lấy tin, viết bài, chụp ảnh, ghi hình, biên soạn và phát hành Bản tin Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xây dựng chuyên mục truyền hình, cổng thông tin điện tử;
3. Quản lý, vận hành Website Trung tâm Văn hóa;
4. Tổ chức các hoạt động chiếu phim lưu động và tại rạp; phổ biến băng đĩa phim, phóng sự - tài liệu, video, clip của địa phương, Cục Điện ảnh;
5. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các tuần phim, đợt phim kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; tham dự Liên hoan phim; tham gia tổ chức các sự kiện điện ảnh quốc tế tại địa phương.
6. Tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao nhiệm vụ chuyên môn do Cục báo chí, Cục Điện ảnh tổ chức;
 

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 1022 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 961 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1005 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,102
  • Tháng hiện tại6,869
  • Tổng lượt truy cập751,006
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây