Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC 

DSC 6618
BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẢNG NAM
Thông tin liên hệ
Cơ quan: 0235.3555.189
Di động: 0911.380.189, 0988.784.788
Email: huongttvhqnam@gmail.com

    image 6483441 (3)                      qtiupload qoffice 2019 traodoinoibo 11 anh the chi                                
ÔNG ĐỖ XUÂN THƯỞNG - PHÓ GIÁM ĐỐC              ÔNG NGUYỄN HỮU CHÍ - PHÓ GIÁM ĐỐC
Thông tin liên hệ                                                           Thông tin liên hệ

Cơ quan: 0235.3811.018                                               Cơ quan: 0235.3888.668
Di động: 0914.041.750                                                   Di động: 0913.914.155, 0905.356.250
Email: thuongdxqnam@gmail.com                             Email: chiquangnam1997@gmail.com                                                                                                                          
1. Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và Bản tin. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhân sự, tài sản được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm, được quyết định mọi chế độ làm việc của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, được quyền chủ động sử dụng ngân sách và tài sản được Nhà nước cấp để thực hiện kế hoạch công tác do Sở giao theo đúng quy định. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc giao phụ trách một số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công; chủ động tổ chức điều hành mọi công việc trong phần việc được Giám đốc phân công và báo cáo, đề xuất kịp thời với Giám đốc mọi vấn đề. Khi Giám đốc vắng mặt thì 01 trong các Phó Giám đốc được Giám đốc giao quyền bằng văn bản để quyết định các vấn đề của Trung tâm; Phó Giám đốc không được giao quyền lại các nội dung đã được Giám đốc giao quyền và nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Phó Giám đốc.

c) Trưởng phòng và Phó trưởng phòng chuyên môn do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc.

- Trưởng Phòng: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Phó Trưởng Phòng: Giúp Trưởng phòng điều hành hoạt động và trực tiếp phụ trách một số nội dung do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc và pháp luật về nội dung được phân công.

d) Tổ trưởng và Tổ phó chuyên môn, nghiệp vụ: Do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và Giám đốc.

- Tổ trưởng: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng,Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Tổ.

- Tổ phó: Giúp Tổ trưởng điều hành hoạt động và trực tiếp phụ trách một số nội dung do Tổ trưởng phân công; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc và pháp luật về nội dung được phân công.

đ) Các viên chức, nhân viên phụ trách chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung công tác và trách nhiệm được phân công.

2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Trung tâm có 05 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp trực thuộc Phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng và Tổ phó do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm; số lượng các Phó trưởng phòng không quá 02 (hai) người, Tổ phó không quá 01 (một) người. Các phòng có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm và hướng dẫn hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng; hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ; quản trị; quản lý tài chính, tài sản; kế toán tài vụ; duy tu, sửa chữa; công tác bảo vệ, vệ sinh cơ quan; công tác Phòng cháy chữa cháy; tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước và đặc điểm tình hình cơ quan.

b) Phòng Tuyên truyền và Điện ảnh (gồm Đội Tuyên truyền lưu động):

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên 04 lĩnh vực:

- Thông tin tuyên truyền lưu động.

- Tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm.

- Tổ chức quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động chiếu phim tại Rạp Chiếu bóng Hòa Bình, Rạp Chiếu bóng Hội An.

- Lấy tin, viết bài, chụp ảnh, ghi hình; biên soạn và phát hành bản tin Văn hóa Quảng Nam.

Trong đó, tổ chức biên soạn và phát hành Bản tin Văn hóa theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Sở trong công tác thông tin, tuyên truyền của Sở.

c) Phòng Văn hóa nghệ thuật:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực: tổ chức hội thi, hội diễn; đào tạo năng khiếu; xây dựng văn hóa cơ sở, tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ, đội nhóm.

Nghiên cứu nhu cầu và tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thảo, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, xây dựng các loại hình sinh hoạt Câu lạc bộ, đội nhóm; tổ chức các lớp năng khiếu về nghệ thuật; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn hóa cho cơ sở; tổ chức các hoạt động tại chỗ; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của Tỉnh.

d) Phòng Kỹ thuật:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực: vận hành, bảo quản toàn bộ trang thiết bị, hệ thống thông tin; âm thanh, ánh sáng; sân khấu, phông màn; thiết bị điện, điện lạnh, điện tử phục vụ hoạt động của Trung tâm; theo dõi chỉ tiêu định mức điện của đơn vị và các đối tác; tham mưu cho Ban giám đốc việc nâng cấp, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho cơ quan; nghiên cứu đề xuất các phương án quy hoạch dự án và tham gia thẩm định, giám sát nghiệm thu các công trình nâng cấp cải tạo, các dự án về kỹ thuật của Trung tâm.

đ) Phòng Đào tạo, Dịch vụ - Tổ chức biểu diễn:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ và hoạt động Trung tâm Văn hóa xã, phường, thị trấn cho những người làm công tác văn hóa, thông tin cơ sở. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền viên. Tổ chức hoạt động dịch vụ văn hóa văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Nghiên cứu nhu cầu thị hiếu khán giả; tổ chức hiệu quả các dịch vụ phục vụ văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực viên chức, nhân viên và cơ sở vật chất của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của tỉnh.

3. Căn cứ quy mô hoạt động và đặc điểm tình hình, Giám đốc Trung tâm xây dựng phương án tổ chức các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng phù hợp đảm bảo tinh gọn bộ máy và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc thành lập, sáp nhập, bổ sung, thay đổi các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định.

Sử dụng khẩu trang thường xuyên !
Phòng chống dịch COVID-19
Đến ngay cơ sở y tế gần nhất !
Chủ động phòng chống dịch bệnh !
Văn bản

375/QĐ-SVHTTDL

Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ X năm 2017

Lượt xem:1678 | lượt tải:0

1490/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam

Lượt xem:1910 | lượt tải:493

1491/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Hô bài hát chòi các tỉnh miền Trung và trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lượt xem:1598 | lượt tải:466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây