Sức lan tỏa phong trào “Tộc Văn hóa"...

Thứ hai - 10/01/2022 21:37
Ngày 16/12/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm xây dựng “Tộc văn hóa” (2015-2025), triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL đồng chủ trì hội nghị.
Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng Tộc Văn hóa.
Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng Tộc Văn hóa.
Phong trào xây dựng Tộc văn hóa ở tỉnh Quảng Nam được khởi phát từ thị xã Hội An (năm 1996). Đến năm 2007, phong trào xây dựng "Tộc văn hóa" tại Quảng Nam bắt đầu phát triển mạnh. Để kịp thời chỉ đạo phong trào, Sở Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 27/10/2007 ban hành Quy chế công nhận “Tộc văn hóa”, “Xã văn hóa”, “Phường văn hóa”, “Thị trấn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ đây, "Tộc văn hóa" trở thành  một trong những danh hiệu văn hóa của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDXDĐSVH) ở cơ sở. Từ một phong trào mang tính tự phát, không có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, song sức lan tỏa của phong trào đã để lại những kết quả nhất định và trở thành một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Để tiếp tục thúc đẩy phong trào ngày càng chất lượng và phù hợp với tình hình, điều kiện mới, năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng, trình UBND tỉnh Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 27/10/2007 của UBND tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở VH,TT&DL phối hợp ban hành Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-MTTQVN-SVHTTDL ngày 27/8/2015 chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-SVHTTDL ngày 19/9/2019 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình phối hợp, các địa phương tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế thường xuyên. Hằng năm, tiến hành củng cố Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện kiểm tra, giám sát phong trào xây dựng tộc văn hóa. Nhiều địa phương tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị, tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng Tộc văn hóa ở cơ sở.
Qua 5 năm (2015-2020), hầu hết các địa phương (trừ một số huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số) đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Tộc văn hóa”, tiến hành xây dựng Tộc ước, tổ chức hội nghị, tọa đàm trong Hội đồng gia tộc và các thành viên trong tộc để thông qua Tộc ước, phát động và vận động con cháu hưởng ứng xây dựng Tộc văn hóa. Trong sinh hoạt tộc họ, bên cạnh việc tri ân công đức tiền nhân, Hội đồng gia tộc (HĐGT) chú trọng việc nhắc nhở, động viên con cháu thực hiện nghĩa vụ công dân đối với gia đình và xã hội; cam kết thực hiện việc cưới, việc tang; biểu dương, khen thưởng các cháu học giỏi, thành đạt. Việc khuyến khích con cháu đến tuổi trưởng thành lập thân, lập nghiệp được các tộc họ chú trọng quan tâm. Tiêu biểu ở huyện Đại Lộc có tộc Phan, tộc Trần Công (xã Đại Nghĩa); tộc Lê Tấn (xã Đại Lãnh), tộc Phan Tấn (xã Đại An), huyện Quế Sơn có tộc Trần Văn (thị trấn Hương An), tộc Ngô Văn (xã Quế Mỹ), tộc Phan (xã Quế Thuận), huyện Thăng Bình có tộc Dương Văn, tộc Võ Viết (xã Bình Tú), tộc Phan Văn (xã Bình Dương)... Nhiều tộc họ ở huyện Tiên Phước thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế: “Mô hình trồng cây thanh trà, tiêu, nuôi gà” (tộc Nguyễn Văn, tộc Võ xã Tiên Hiệp), “Nhà sạch ngõ đẹp, vườn có hiệu quả” (tộc Huỳnh - Tiên Cảnh)... Ở huyện Núi Thành, nhiều tộc phát động mô hình tộc họ không có người vi phạm pháp luật, tộc đăng ký con cháu không vi phạm luật giao thông như tộc Nguyễn Văn (xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành), tộc Đỗ Quang, tộc Châu (xã Tam Xuân II), tộc Nguyễn Tấn, tộc Huỳnh (xã Tam Nghĩa)... Đặc biệt, tộc Phan làng Phiếm Ái (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) đã hình thành tổ hòa giải Gia tộc và tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc trong dòng tộc, gia đình góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết xóm giềng. Bên cạnh đó, Hội đồng gia tộc đã tổ chức các buổi tọa đàm học tập và làm theo các câu chuyện về Bác Hồ như “Nhân chi sơ tính bổn thiện” và “Thời gian quý báu lắm”… Qua đó, giáo dục con cháu cùng nhau “Người người làm điều thiện, nhà nhà làm điều thiện”, “ngày ngày có điều thiện”…
Phong trào xây dựng Tộc văn hóa đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong dòng tộc. Tiếp tục vận động con cháu phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; giảm nghèo bền vững, tinh thần đoàn kết của các tộc được gắn bó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của mỗi địa phương. Ngoài ra, bên cạnh việc thành lập HĐGT, một số tộc ở thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tiên Phước, thành phố Hội An đã phát động phong trào thành lập “Hội nàng dâu”. Điển hình huyện Đại Lộc đã có 54 tộc có Hội nàng dâu, tổ chức sinh hoạt thường xuyên để ghi nhận, biểu dương vai trò các nàng dâu trong mỗi gia đình, dòng tộc… Hoạt động “Hội nàng dâu” ở các tộc họ trên địa bàn huyện Duy Xuyên hướng đến tôn vinh và nâng cao vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ với tộc họ, thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng tộc họ văn hóa, tiêu biểu như tộc Trương Văn, tộc Trần Viết (xã Duy Phú); tộc Trần Phước, tộc Ngô Đức (xã Duy Thu)... Việc triển khai xây dựng Tộc văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và bước đầu chuyển biến trong thời gian qua. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã xây dựng được nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng những giá trị tốt đẹp trong gia đình dòng tộc, cộng đồng dân cư và nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm đáng kể. Tại Xã Tà Pơơ (huyện Nam Giang) hình thành mô hình xây dựng nhà Gươl truyền thống. Hiện nay, xã Tà Pơơ đã xây dựng 03 nhà Gươl tộc và 02 nhà Gươl tộc đang chuẩn bị xây dựng trong năm 2021 và dự kiến các Tộc còn lại vẩn tiếp tục xây dựng.
Ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết: Đến nay, toàn tỉnh có 15/18 huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động xây dựng “Tộc văn hóa”; trong đó, 1.609 lượt tộc được công nhận Tộc văn hóa. Thông qua các tiêu chuẩn xây dựng Tộc văn hóa, các chuẩn mực văn hóa truyền thống, văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ được đề cao và khẳng định; tinh thần cố kết cộng đồng được gìn giữ và phát huy; phong trào xây dựng xã hội học tập, dòng họ học tập nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của đông đảo các Hội đồng gia tộc. Nhiều tộc họ vận động con, cháu cùng nhau hướng về cội nguồn, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm giàu chính đáng; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; lập quỹ khuyến học, khuyến tài, động viên, khích lệ con cháu vươn lên trong học tập. Tích cực vận động con cháu thực hiện đúng quy chế về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia tích cực phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương...
Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế như:  Đến nay vẫn còn một số địa phương chưa phát động xây dựng Tộc văn hóa, nhất là khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số tộc, chưa duy trì tốt danh hiệu “Tộc văn hóa”; chưa có nhiều mô hình thiết thực gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc lồng ghép các nội dung liên quan đến sinh hoạt dòng tộc vào các hương ước, quy ước ở địa phương còn lúng túng và chưa đạt hiệu quả. Việc tổ chức đánh giá, bình xét danh hiệu Tộc văn hóa một số nơi chưa đúng quy trình, còn tình trạng chạy theo thành tích, thiếu sâu sát. Phần lớn thế hệ trẻ của các tộc, do môi trường sống, điều kiện làm việc và nhiều yếu tố xã hội nên thiếu gắn bó với gia tộc trong việc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do tộc phát động…
Phong trào xây dựng Tộc họ văn hóa là nội dung quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây là mô hình vận động sức dân sáng tạo thông qua nội dung sinh hoạt tộc họ. Việc xây dựng và thực hiện quy ước tộc họ văn hóa đã gắn kết trách nhiệm của các thành viên với tổ tiên, dòng họ, gia đình và xã hội. Giai đoạn 2021-2025, Sở VH,TT&DL tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu 100% huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phát động xây dựng Tộc văn hóa; trên 50% lượt tộc họ được công nhận Tộc văn hoá; trên 90% số hộ gia đình của các Tộc văn hóa đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% con em của các tộc được đến trường, không có trẻ em bỏ học; 100% tộc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; Các tộc có 70% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và 50% số hộ gia đình trong tộc trở lên đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”; Phấn đấu trên 90% tộc không có hộ tái nghèo; Phấn đấu 90% tộc họ không có con cháu vi phạm pháp luật bị khởi tố, không có người vi phạm tệ nạn xã hội.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Audio Phát thanh - Tuyên truyền
Văn bản

208/TTr-BQL

Thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa

Thời gian đăng: 24/09/2018

lượt xem: 1022 | lượt tải:0

59/QĐ-TTVH

Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 960 | lượt tải:0

205/KH-TTVH

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

Thời gian đăng: 25/09/2018

lượt xem: 1005 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,066
  • Tháng hiện tại6,755
  • Tổng lượt truy cập750,892
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây